Provozní rizika výtahů

V současné době je na existujících výtazích evidováno více jak 74 tzv. provozních rizik. Provozní riziko je definováno jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu, vyrobeného a instalovaného podle tehdejších předpisů a požadavky současných norem, zejména s ohledem na bezpečnost provozu.

Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu vzniklých nebezpečných situací a závažnosti daného Provozního rizika. Nalézt je můžeme v každé části konstrukce výtahu a to zejména u zařízení, která byla instalována před rokem 1993 a 1999.

V roce 1993 vešla v platnost ČSN EN 81 - 1(2), jenž měla zásadní vliv na instalaci nových výtahů a kde byla již některá Provozní rizika eliminována. Rok 1999 byla novelizována ČSN EN 81 - 1 (2), ale zároveň i právní dokument NV 14/1999 Sb. (nyní NV 27/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

Níže naleznete šest hlavních provozních rizik:

1. Pohon výtahu

 • špatná přesnost zastavování v úrovni stanice - nebezpečí úrazu přepravované osoby při nástupu a výstupu z výtahu, nevyhovující brzda pohonu - musí být instalována dvojčinná brzda,
 • chybějící kryty na trakčním kotouči a kladkách - nebezpečí úrazu servisních pracovníků,
 • chybějící tepelná ochrana zařízení,
 • neúčinné odhlučení - rušivé přenosy do okolních bytů.

2. Rozvaděč výtahu

 • chybějící ochrana proti záměně fází,
 • nedostatečná ochrana proti zkratu
 • chybějící dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí - musí být zajištěna možnost komunikace mezi uvízlou osobou a servisním pracovníkem ve strojovně výtahu při vyprošťování,
 • chybí kontrola doby chodu.

3. Omezovač rychlosti

 • nevyhovující omezovač rychlosti - pouze jednosměrný

4. Klec výtahu

 • klec výtahu bez klecových dveří - nebezpečí úrazu přepravované osoby, nutnost zabránit kontaktu osoby či nákladu se stěnou šachty,
 • dřevěné ohrazení klece - nebezpečí požáru,
 • nevyhovující zachycovače na kleci - je nutné zajistit zastavení klece při nekontrolovatelném pohybu klece dolů i nahoru,
 • nedostatečné osvětlení,
 • chybějící dálková nouzová signalizace - pro uvízlou osobu musí být zajištěna možnost dovolat se pomoci, spojit se přímo s centrálním nonstop dispečinkem servisní organizace (vyproštění uvízlé osoby musí být zajištěno do 1 hodiny od nahlášení),
 • chybějící servisní / revizní jízda,
 • chybějící kontrola zatížení klece.

5. Šachta výtahu

 • nevyhovující (dřevěné) šachetní dveře,
 • nebezpečný zámek šachetních dveří,
 • nevyhovující nárazníky pod klecí a protiváhou,
 • nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží,
 • vedení vyvažovacího závaží lany - nebezpečí střetu kabiny a protiváhy,
 • nebezpečný přístup do prohlubně.

6. Stavební část

 • provozní rizika stavební části strojovny (např. nevhodné nebo malé přístupy, nedostatečná velikost strojovny) a šachty (nevhodné ohrazení šachty, nízké přejezdy aj.).