Provozní rizika výtahů

V současné době na existujících výtazích v provozu je evidováno více jak 80 tzv. provozních rizik podle ČSN EN 81-80. Provozní riziko je definováno jako rozdíl mezi úrovní technického vybavení existujícího výtahu, který byl vyroben a instalován podle tehdy platných předpisů při uvedení do provozu, a mezi požadavky současně platných norem zejména s ohledem na bezpečnost dalšího provozu. Posouzení a stanovení provozních rizik se provádí inspekční prohlídkou, kterou provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020.

Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu vzniklých nebezpečných situací a závažnosti daného provozního rizika. Nalézt se mohou v každé části konstrukce výtahu, ale zejména jsou u starších zařízení, která byla instalována před rokem 1993 a rokem 1999. Zjednodušeně lze uvést, že čím starší výtah a zařízení výtahu, tím více provozních rizik.

V roce 1993 vešla v platnost ČSN EN 81-1(2), jenž měla naprosto zásadní vliv na instalaci nových výtahů, kde byla již některá provozní rizika eliminována. Rok 1999 byla novelizována ČSN EN 81-1(2), ale zároveň i právní dokument NV 14/1999 Sb. (nyní NV 27/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. V roce 2015 vešla v platnost nová ČSN EN 81-20(50), která dále zpřísňuje technické a bezpečnostní požadavky na nové výtahy.

Níže naleznete seznam hlavních provozních rizik.

1. Pohon výtahu

 • špatná přesnost zastavování v úrovni stanice,
 • nekontrolovaný pohyb kabiny ve stanici,
 • nevyhovující brzda pohonu,
 • chybějící kryty na trakčním kotouči a kladkách,
 • chybějící tepelná ochrana zařízení,
 • neúčinné odhlučení - rušivé přenosy hluku,
 • nevyhovující omezovač rychlosti.

2. Rozvaděč výtahu

 • chybějící ochrana proti záměně fází,
 • nedostatečná ochrana proti zkratu,
 • chybějící dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí při vyprošťování,
 • chybí kontrola doby chodu stroje.

3. Klec výtahu

 • kabina výtahu bez klecových dveří,
 • dřevěné ohrazení klece - nebezpečí požáru,
 • nevyhovující zachycovače na kabina při nekontrolovatelném pohybu klece dolů i nahoru,
 • nedostatečné osvětlení,
 • chybějící dálková nouzová signalizace z kabiny výtahu,
 • chybějící servisní / revizní jízda,
 • chybějící kontrola zatížení klece.

4. Šachta výtahu

 • nevyhovující (dřevěné) šachetní dveře,
 • nevyhovující dveřní uzávěra šachetních dveří,
 • nevyhovující nárazníky pod klecí a protiváhou,
 • nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží,
 • vedení vyvažovacího závaží lany nebo dráty,
 • nebezpečný přístup do prohlubně.

5. Stavební část

 • provozní rizika stavební části strojovny (např. přístupy, velikost strojovny atd.),
 • provozní rizika stavební části šachty (např. ohrazení, nízké přejezdy atd.).