Provozní prohlídky / dozorce výtahu dle ČSN 4002

Provozní prohlídky se provádějí u výtahů jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy normy ČSN 4002, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů bez dopravy osob se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny.

Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu nebo pracovník servisní firmy na základě smluvního vztahu.

Činnost dozorce výtahu:

  • provádí ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky výtahu podle přílohy normy /povinnosti dozorce výtahu/. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do Knihy provozních prohlídek;
  • oznamuje majiteli/provozovateli nutnost vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností, ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku svou nevyhovující provozní způsobilostí zjištěnou v rámci výkonu provozních prohlídek;
  • je zaškolený odborným servisním pracovníkem k provádění provozních prohlídek výtahu.

Pro školení a získání osvědčení dozorce výtahu nás můžete kontaktovat na e-mail: info@triplexservis.cz

Povinnosti dozorce výtahu:

Účelem provozních prohlídek je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu:

  • stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,
  • funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu, funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita,
  • funkci ovládačových kombinací ve stanicích a v kleci,
  • správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích,
  • funkci osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu,
  • správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace,
  • čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu a v prohlubni výtahu.