Provozní prohlídky / dozorce výtahu dle ČSN 4002
TRIPLEX servis, specialista na servis a modernizace výtahů
Provozní prohlídky se provádějí u výtahů jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy normy ČSN 4002, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů bez dopravy osob se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny.
 
Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu nebo pracovník servisní firmy na základě smluvního vztahu.
 

Činnost dozorce výtahu:

 • provádí ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky výtahu podle přílohy normy /povinnosti dozorce výtahu/. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do Knihy provozních prohlídek;
 • oznamuje majiteli/provozovateli nutnost vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností, ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku svou nevyhovující provozní způsobilostí zjištěnou v rámci výkonu provozních prohlídek;
 • je zaškolený odborným servisním pracovníkem k provádění provozních prohlídek výtahu.
Pro školení a získání osvědčení dozorce výtahu nás můžete kontaktovat na e-mail: info@triplexservis.cz
 

Povinnosti dozorce výtahu:

Účelem provozních prohlídek je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu:
 • stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,
 • funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu,
 • funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita,
 • funkci ovládačových kombinací ve stanicích a v kleci,
 • správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích,
 • funkci osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu,
 • správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace,
 • čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu a v prohlubni výtahu.
Triplexservis s.r.o.
Dubinská 12
500 09 Hradec Králové
e-mail: info@triplexservis.cz
tel.: 490 511 253
tel.: 222 769 283
mobil: 608 903 093
www.triplexservis.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.